FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริม ปกครอง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ : รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน” ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และเป็นการขยายผลต่อเนื่องในการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 ไปสู่แผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างบูรณาการต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ อปท. สถาบันการศึกษา กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม
 
นายยศวัฒน์ บำเพ็ญธรรมสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) โดยให้หน่วยงานนำแผนไปสู่กรปฏิบัติ ด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่แผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง ทบวง กรม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2552-2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 อย่างจริงจังต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น สำนักงานยุติธรรมจึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเป็นการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่ส่วนราชการ อปท. สถาบันการศึกษา ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2, การแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ.2555-2556 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภายในจังหวัด, การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ.2555-2556
 
 
......................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com