FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

วันที่ 14 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริม ปกครอง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุด
 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ : รวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน” ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 มากำหนดเป็นกรอบแนวทางการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน และเป็นการขยายผลต่อเนื่องในการนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 2 ไปสู่แผนพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างบูรณาการต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ อปท. สถาบันการศึกษา กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม
 
นายยศวัฒน์ บำเพ็ญธรรมสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552-2556) โดยให้หน่วยงานนำแผนไปสู่กรปฏิบัติ ด้วยการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่แผนบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบัติราชการกระทรวง ทบวง กรม แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำเป็นโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2552-2554 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 อย่างจริงจังต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น สำนักงานยุติธรรมจึงได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นเป็นการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปสู่ส่วนราชการ อปท. สถาบันการศึกษา ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสาระของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2, การแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ.2555-2556 ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภายในจังหวัด, การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ในปี พ.ศ.2555-2556
 
 
......................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนเมษายน 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมีนาคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมกราคม 2564
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com