FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน

วันที่ 19 มี.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 159 คน)
 
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จัดโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่อาเซียน เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมี และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การแสดงระหว่างวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กับโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว
          นางศิริวรรณ แก้วเพ็งกรอ รองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระผู้ทรงพระอัจฉริยภาพในศาสตร์ศิลป์ทุกแขนงและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการดนตรีและนาฎศิลป์อย่างหาที่สุดมิได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่าน ปวงชนชาวไทยจึงถือเอาวันที่ 2 เมษายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย และในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้ได้รู้จักวิถีชีวิต สังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านดนตรี และการแสดง จึงได้จัดทำโครงการต้นกล้าวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้สู่อาเซียนเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2556 ณ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ โดยจะมีคณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน 70 คน, จากโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว จำนวน 30 คน และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 36 ชุมชน จำนวน 360 คน เข้าร่วม
          นางศิริวรรณ แก้วเพ็งกรอ กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าวนี้จะทำให้นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลปะกาฬสินธุ์ กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว เกิดทักษะในด้านดนตรีและนาฎศิลป์ของไทยและ สปป.ลาว เช่น ชุดฟ้อนมหาไชย, ฟ้อนสาละวัน, ฟ้อนรุ่งอรุณ/ การเต้นบัดสล๊บ ผู้นำชุมชนมีความเข้าใจการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและการเข้าร่วมในประชาคมอาเซียน สามารถนำไปเผยแพร่ในชุมชนของตนได้นอกจากนี้ก็ยังจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศในประชาคมอาเซียนด้วย
 
 ....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
 
100%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com