FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ

วันที่ 7 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 161 คน)
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2556 โดยสมัครได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
          นายวิชัย ตะวัน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา 85 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยเริ่มจากการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การลดปริมาณขยะการนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดการปลายทาง คือ การกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
          ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา 85 โรงเรียน โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้จาก www.deqp.go.th และ facebook "โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)” ส่งใบสมัครได้ที่กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทางโทรสาร 02-2996332 , 02-2985738 ภายใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2556
 
....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / รายงาน 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com