FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัทเอกชนรับฟังความคิดเห็นโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติที่ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 8 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 116 คน)
 
บริษัทเอกชนรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากฐานหลุมผลิตจำนวน 3 หลุมไปยังสถานีผลิตดงมูล แปลงสำรวจบนบก L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์
 
วันนี้ 8 พฤษภาคม 2556 ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากฐานหลุมผลิต Pad A Pad B และ Pad C รวม 3 หลุมไปยังสถานีผลิตดงมูล แปลงสำรวจบนบก L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการรวบรวมก๊าซธรรมชาติจากฐานหลุมผลิตทั้ง 3 หลุมมาเชื่อมเข้ากับสถานีผลิตดงมูลให้สามารถนำก๊าซจากพื้นที่ผลิตใกล้เคียงไปใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อเป็นการสำรองปริมาณก๊าซให้เพียงพอกับความต้องการในการเพิ่มกำลังการผลิตของสถานีผลิตปิโตรเลียมน้ำพองในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนร้อยละ 90 เห็นด้วยกับโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ร้อยละ 10 ไม่แสดงความคิดเห็น ส่วนการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความวิตกกังวลต่อโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความวิตกกังวลปานกลางร้อยละ 27.3 มีความวิตกกังวลระดับน้อยร้อยละ 27.3 เช่นกัน และมีความวิตกกังวลมากร้อยละ 9.1 นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 81.8 เห็นว่าโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติมีผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าผลกระทบ
 
ส่วนการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในพื้นที่อำเภอท่าคันโท และอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ก็พบว่า ประชาชนร้อยละ 73 เห็นด้วยกับโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จะได้ทำรายงานเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการพัฒนาโครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติต่อไป
 
 
 .................................สุวรรณ ศรีอรภรณ์ ข่าว / อัสนี พงษ์พันนา ภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com