FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 14 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 359 คน)
 
          นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2556 ณ วัดประชานิยม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดอบรมปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ให้กับกรรมการสภาวัฒนธรรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 16 คน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอ 18 คน คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล จำนวน 36 คน รวม 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ได้สามารถบูรณาการตามหลักสติปัฏฐาน 4 สู่วิถีชีวิต และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีงามในสังคม กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) การฝึกกำหนดรู้ จากการยืน เดิน นั่ง นอน และการกำหนดอริยบทย่อย โดยการเดินจงกรม นั่งสมาธิ แผ่เมตตา การรับฟังบรรยายธรรม เรื่อง กฎแห่งกรรม เรื่องอนิสงฆ์ของการปฏิบัติธรรม เรื่องมรรคมีองค์ 8/บุญกิริยาวัตถุ เป็นต้น
          ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า สภาวัฒนธรรมมีหน้าที่เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการดำเนินงานวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งดังกล่าว ต้องการได้รับการยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ดังนั้น การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในวิถีพุทธ ให้กับคณะกรรมการเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สภาวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวัฒนธรรมตำบล และศูนย์เผยแผ่พุทธธรรมวัดประชานิยม จึงได้จัดการอบรมปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 ให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมขึ้น
 
............................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com