FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารบุคคล ต้อนรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 16 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 121 คน)
 
เช้าวันนี้ (16 พ.ค. 56 ) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 หน่วยงาน
          นายฤทธิรงค์ พิลาไชย หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า สืบเนื่องจากแผนพัฒนาองค์กรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้กำหนดให้จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้การประชุม ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้จะเป็นการระดมสมองของผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ซึ่งได้แก่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 2.การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 3.การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม จะได้รวบรวมข้อคิด ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติต่างๆมาขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับภารกิจต่อไป โดยมีจุดมุ่งหวังเดียวกันคือต้องการเห็นคนกาฬสินธุ์ เป็นคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ภายในปี 2558 รับประชาคมอาเซียน
 
....................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com