FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2556

วันที่ 20 พ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ในเรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการทำงานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2556 โรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 1 / รุ่นที่ 2 ซึ่งปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2556 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการนำเข้ารับการศึกษาอบรมในโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท อำนาจหน้าที่และสามารถนำความรู้ เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปปรับใช้เป็นแนวทางในการทำงานในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          นายสันชัย จันทร์นวล ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่กรมการปกครองได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ (กม.) โดยการจัดตั้งโรงเรียนนักปกครองท้องที่ประจำจังหวัด (ร.ร.นปท.จ.) ขึ้นทุกจังหวัด เพื่อให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปกครองท้องที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ประกอบจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) พร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้จัดโครงการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1 และ 2 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ของหมู่บ้าน B ที่มีผลการปฏิบัติงาน ดี จากทุกอำเภอ จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม มีคณะวิทยากรจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ตลอดการอบรม 2 วัน 1 คืน
 
 .................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
ชนะชัย ภูแสงศรี / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com