FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เตือนผู้ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์อาจตกเป็นผู้ต้องหาหรือรับผิดชอบร่วม

วันที่ 12 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 243 คน)
 
          นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่าได้มีการบังคับใช้ประกาศคระกรรมการว่าด้วยสัญญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พงศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.251 จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2555 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป) และประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2556 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป) เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า สำหรับผู้ค้ำประกันก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้ำประกัน มีข้อสงสัย ใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทำสัญญาค้ำประกันเพราะผู้ค้ำประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อในสาระสำคัญดังนี้ ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้เช่าซื้อจนกว่าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อจะระงับสิ้นไป, จะต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าซื้อภายในวงเงินที่ผู้เช่าซื้อค้างชำระกับผู้ให้เช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อ และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย, ต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้เช่าซื้อ, เมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ทั้งหมดที่ผู้เช่าซื้อค้างชำระโดยผู้ให้เช่าซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับจากผู้เช่าซื้อก่อน, ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดชอบแม้ผู้ให้เช่าซื้อยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้เช่าซื้อ นอกจากนี้ผู้ค้ำประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกันด้วย จึงขอฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ระมัดระวังในการค้ำประกันเช่าซื้อต่าง ๆ ด้วย
 
 ................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com