FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปชส.กาฬสินธุ์ เรื่องการแจ้งความประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 17 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 181 คน)
 
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 25/2556 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาของกลุ่มสถานีวิทยุที่ไม่มีสิทธิขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงตามประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง              พ.ศ.2555 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเข้ามาแจ้งความประสงค์ต่อสำนักงาน กสทช. ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลและจำนวนของสถานีวิทยุที่อยู่นอกระบบการกำกับดูแลของ กสทช. โดยคุณสมบัติของผู้แจ้งความประสงค์ ต้องเป็นผู้ดำเนินการในลักษณะการให้บริการวิทยุกระจายเสียงอยู่ก่อนวันที่ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุชน) มีผลใช้บังคับ (ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2556) ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์ตามที่คณะกรรมการกำหนดด้วยตนเอง ณ สำนักงาน กสทช.ส่วนกลาง หรือสำนักงาน กสทช.ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 โดยจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งความประสงค์ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 สำหรับเอกสารหลักฐานประกอบด้วย แบบแจ้งความประสงค์ เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดังนี้
          1. ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทกลุ่มคน ได้แก่ หนังสือจัดตั้งกลุ่มคน, สำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มคน, หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่สมาชิกกลุ่มคนทุกคนไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
          2. ผู้ประสงค์ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคมหรือมูลนิธิ, หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล, สำนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล, หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลไม่ได้ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
          3. หลักฐานแสดงการดำเนินการสถานีวิทยุด้วยตนเอง เช่น เอกสารสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนวิทยุต่อกรมประชาสัมพันธ์, เอกสารขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ หลักฐานการถูกดำเนินคดีเป็นต้น
          4. หลักฐานการดำเนินคดีหรือเปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 กรณีทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วตามคำสั่งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 10/2548 เรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิดตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พงศ.2498
          5. หนังสือแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานี พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว และ
          6. หลักฐานทางเทคนิคโดยต้องมีการรับรองความถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ทางปกครองพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลดังกล่าว คือ ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารที่ตั้งสถานีวิทยุ, เครื่องส่ง ห้องส่ง และเสาอากาศ หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน กสทช. (กล่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1) โทร. 02-2717600 ต่อ 5110, 5112 หรือ 5114
 
......................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com