FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.กาฬสินธุ์ อบรมบุคลากรด้านทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง

วันที่ 2 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 315 คน)
 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง” ให้กับบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 300 คน
          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ห้องประชุมอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง” ซึ่งฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะแก่บุคลากรในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ทราบถึงหลักการบริหารจัดการการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นสูง และสามารถเป็นสมาชิกทีมช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำนวน 300 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2554 ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นกลุ่มที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2554 มีนายแพทย์วีระ เยาวพฤกษ์ และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม
           นางนวลจันทร์ พูลสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเกิดภาวะหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้นจากสาเหตุต่าง ๆ เป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและเกิดความพิการของอวัยวะสำคัญ ถ้าการช่วยเหลือไม่ทันเวลา จะทำให้เกิดผลกระทบหลายอย่างตามมา ดังนั้น บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จากผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์ พบว่าพยาบาลวิชาชีพผ่านทุกคน ส่วนผู้ช่วยเหลือคนไข้ พนักงานอื่น มีความต้องการฝึกทักษะ 1 ครั้ง/ปี ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความจำเป็นเร่งด่วน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พยาบาลผู้ปฎิบัติการที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม กลุ่มที่ 2 บุคลากรใหม่ทุกคน และแพทย์ Extern และกลุ่มที่ 3 บุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำหรับระยะเวลาการอบรมคือ กลุ่มที่ 1 วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ , กลุ่มที่ 2 วันที่ 7-8 เมษายน 2554 และกลุ่มที่ 3 แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ตั้งแต่เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2554
 
................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com