FONTSIZE
ข่าวเด่นประจำวัน
กาฬสินธุ์เจ้าภาพแถลงข่าวงานจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนในฝัน

วันที่ 31 ก.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 77 คน)
 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโรงเรียนในฝัน : Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีนายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          ดร.ชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ได้กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 เห็นชอบในหลักการโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "สร้างโอกาสให้เด็กไทย” และเจตนารมณ์ "พลิกระบบการศึกษา หยุดวงจรความยากจน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโรงเรียนดีใกล้บ้านให้ครอบคลุมทุกอำเภอ เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กในชนบทได้เรียนในโรงเรียนดีมีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนมีชื่อเสียงในเมืองและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกและร่วมพัฒนาโรงเรียนอย่างสมดุลรอบด้าน ปัจจุบันมีโรงเรียนในฝัน จำนวน 3 รุ่น กระจายอยู่ทุกอำเภอ ๆ ละ 2 โรงเรียน รวม 2,626 โรงเรียน ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มดำเนินการตามนโยบายจนกระทั่งปัจจุบันครบรอบ 10 ปีพอดี สพฐ.จึงได้กำหนดจัดงาน 1 ทศวรรษโรงเรียนในฝันภายใต้ชื่อ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนในฝันและผู้สนใจ นำเสนอนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เผยแพร่ผลงานโรงเรียนในฝันสู่สาธารณชน โดยกำหนดจัดทั้ง 4 ภูมิภาค จำนวน 6 จุด ๆ ละ 3 วัน
          สำหรับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2556 ที่โรงแรมริมปาว และโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมและนำเสนอผลงานโรงเรียนในฝันจาก 501 โรงเรียนในสังกัด 41 เขตพื้นที่การศึกษารวม 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และกาฬสินธุ์ กิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผลงานนักเรียนประเภทโครงงานและกิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ การนำเสนอนิทรรศการของโรงเรียนประถมศึกษา 13 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา 13 โรงเรียน รวม 26 ห้อง การรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุณลักษณะเด็กไทยในทศวรรษ ที่ 21” โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฟังธรรมบรรยาย เทศนามัลติมิเดียของพระนักเทศน์ "ธรรมะอารมณ์ดี” จากรายการตีสิบ การเรียนรู้วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ โดยครูวีระยุทธ เพชรประไพ ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ปี 2556 แห่งหอศิลป์ที่เสิงสาง และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียน ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเจาะจงเขตพื้นที่การศึกษาละ 20 คน รวม 820 คน นักเรียน 400 คน และผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความสนใจ
 
 ...................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ภาพ
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com