FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัด โครงการ พลังใจ ก้าวใหม่ของชีวิต ที่สวนสะออน หวังสังคมให้โอกาสเคยผู้ติดยา

วันที่ 19 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 417 คน)
 
นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินโครงการ พลังใจ ก้าวใหม่ของชีวิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการที่จะนำพาเยาวชน ประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติด โครงการ พลังใจ ก้าวใหม่ของชีวิต จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 13 – 19 สิงหาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือเพื่อการอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว หรือสวนสะออน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำเยาวชน ประชาชน ที่สมัครใจ จำนวน 68 คน เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หลักสูตร 7 วัน เน้นกิจกรรมกระบวนการ เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ได้เรียนรู้ และปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรม ให้ห่างไกลจากยาเสพติด สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
นายไพรัช ปฐมวงศ์ไพรัช ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 68 คน พบว่า ทุกคนมีความคาดหวังว่าภายหลังเสร็จสิ้นการเข้ารับการฟื้นฟู สังคมจะให้การยอมรับและเปิดโอกาสให้เข้าทำงานเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป
 

......................................................... วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com