FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ออกตรวจประเมินตลาดสด และชมรมผู้ประกอบการอาหาร ประจำปี 2556

วันที่ 19 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 231 คน)
 
คณะกรรมการประกวดชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 ได้ออกตรวจตลาดสด ชมรมร้านอาหารในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก

นายปริญญา กองกาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประกวดชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) เพื่อให้อาหารที่ผลิตและบริโภค มีความปลอดภัย ได้มาตรเทียบเท่ากับสากลนำไปสู่การเป็นครัวของโลก โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการประสานแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหารร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน ภาคประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการค้าอาหาร ซึ่งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเพื่อพัฒนาและผลักดันการผลิต ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดให้มีการประกวดชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2556 ขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างพลังความเข้มแข็งของชมรมในการพัฒนาคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารของจังหวัดกาฬสินธุ์ และแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดสด

สำหรับการประกวดครั้งนี้นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประเมิน พิจารณาให้คะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีนายอนันต์ พิมพะสาลี รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรองประธาน, มีผู้แทนจากประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์, ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์, พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์, เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขเป็นกรรมการและเลขานุการ การประกวดชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารมี ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอย อำเภอกมลาไสย ส่งเข้าประกวดเพียงแห่งเดียว ส่วนชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในตลาดสด มีชมรมผู้ประกอบการอาหารในตลาดสดเทศบาลกุดสิม อำเภอเขาวง, ตลาดสดเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู, ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท, ตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด, ตลาดสดเทศบาลตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ, ตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ และตลาดสดทุ่งนาทอง ตลาดเอกชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่ได้รับรางวัลชมรมผู้ประกอบการตลาดดีเด่น 2 ปีซ้อน คือ ปี 2553 และปี 2555 เป็นตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก (5 ดาว) เมื่อปี 2555 เข้าร่วมประกวด

ซึ่งการให้คะแนนพิจารณาจากเป็นตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านการรับรองมาตรฐาน, มีกิจกรรมการดำเนินงานชมรมอย่างต่อเนื่อง, มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง, มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาตลาด, ชมรมมีเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสังคม และมีความพร้อมเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน โดยรางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเทศจะได้รับรางวัลเงินสดและโล่รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป
 

..........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 


  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
100%
  ให้ 5 คะแนน
0%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com