FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.กาฬสินธุ์ เร่งพัฒนานักศึกษาต้นแบบกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรองรับ AEC

วันที่ 22 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 154 คน)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านภาษา อาหารและการแต่งกายของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

วันนี้ (22 ส.ค. 56) ผศ.วัชรินทร์ สราวิช หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา รักษาราชการแทน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขงด้านภาษา อาหาร และการแต่งกายของเวียดนาม ที่ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักศึกษาต้นแบบได้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวเวียดนามได้อย่างถ่องแท้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ การเตรียมพร้อมด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 ด้วย โดยมีนักศึกษามหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จำนวน 200 คน เข้าร่วมโครงการ มี อาจารย์ เลือง หว่าง อี้ อาจารย์ผู้สอนภาษาเวียดนาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
ผศ.วีรยุทธ จี้เพชร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทักษะวินัยและประสบการณ์นักศึกษา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศทั้งด้านภาษา อาหาร และการแต่งกาย รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2558 และประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยเฉพาะสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ที่สำคัญภาษาที่ใช้สื่อสารเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


..........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ รายงาน
   จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com