FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ป.ป.จ.กาฬสินธุ์เลื่อนเวลาการจัดให้ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับขึ้นทะเบียนคัดเลือกกันเองออกไปอีก 1 เดือน

วันที่ 26 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)
 
นายจำเนียร มูลสาร เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษ แจ้งว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ จำนวน 96 หน่วยงานหรือองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้โต้แย้งหรือคัดค้านระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2556 และจัดให้มีการประชุมผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรคัดเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ 1 คน เพื่อสรรหาฯโดยวิธีลับ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2556 นั้น เนื่องจากการดำเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.ระยะแรก 32 จังหวัดที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่า กระบวนการสรรหาไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นกลางอยู่หลายกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ให้ปรับเปลี่ยนกำหนดการสรรหา ป.ป.จ.ระยะสอง 44 จังหวัด โดยให้เลื่อนเวลาการจัดให้ผู้แทนหน่วยงานหรืองค์กรที่ได้รับขึ้นทะเบียนคัดเลือกกันเองให้เหลือประเภทละ 1 คน เพื่อเป็นกรรมการสรรหาออกไปอีก 1 เดือน ทั้งนี้เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหา ป.ป.จ.ให้เหมาะสมและให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป
 

.........................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com