FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 27 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 90 คน)
 
          นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้กำหนดดำเนินโครงการคัดเลือกผู้นำสตรีรุ่นใหม่ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี "SMART LADY THAILAND ผู้หญิงสวย...ด้วยความคิด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และบทบาทผู้นำสตรีรุ่นใหม่ ให้เป็นพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีในการก้าวเข้าสู่ประชาอาเซียน โดยกำหนดให้มีการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม – 13 กันยายน 2556
          สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นหญิงไทย อายุ 18-35 ปี มีภูมิลำนาในประเทศไทย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสามารถในการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม มีความสนใจการทำงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของสังคม มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการได้ เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.smartlady-thailand.com รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง โดยส่งเอกสารสมัครได้ที่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล หรือคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ตู้ ปณ.1 ปณจ.คลองจั่น หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.smartlady-thailand.com
          ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811274 หรือสายด่วน 1111 กด 6
 
 .................................. ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com