FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประกวดโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 27 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 316 คน)
 
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประกวดโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เพื่อให้กลุ่มเยาวชนได้ตระหนัก รับรู้ถึงผลจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนผ่านโปสเตอร์ โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจาก ศาสตราจารย์ชยันต์ พิเชียรสุนทร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่า ด้วยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้กลุ่มเยาวชนวัยเรียนทุกระดับ ได้เข้าใจ ตระหนัก รับรู้ถึงผลจากการตั้งครรภ์ในวัยเรียนผ่านงานการประกวดโปสเตอร์ สำหรับการประกวดมีหลักเกณฑ์คือ ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) ,ส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มไม่เกิน 3 คน, โปสเตอร์ขนาด 11.69 นิ้ว x 16.54 นิ้ว (A3) , ไม่จำกัดโปรแกรมและเทคนิคการออกแบบ, ผลงานที่ส่งทำ File เป็น JPEG , A-File หรือ PSD ส่งทางอีเมล์ medicine@msu.ac.th และบันทึกเป็นซีดีพร้อมทั้ง Print out เพื่อการ reference ชิ้นงานได้ถูกต้อง หรือส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 ที่ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ชั้น 3 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 (วิทยาเขตในเมือง ; ม.เก่า) ซึ่งผลงานทุกชิ้นเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการเผยแพร่โฆษณา และประชาสัมพันธ์ สามารถ โดยผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับโล่ที่ระลึก เกียรติบัตรและเงินรางวัลหรือทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ 20,000.-บาท รองชนะเลิศ 10,000.-บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 5,000.-บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณชลิตา เพ็ชรน้อย ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-712992 ต่อ 6323 ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                                                                 ............................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
                                                                                                                             http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com