FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ อนุมัติตราสัญลักษณ์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์” เพิ่มอีก 150 ราย

วันที่ 28 ส.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 424 คน)
 
ผู้ผลิตผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ และสร้างรายได้แก่ผู้ผลิตเพิ่มขึ้น
          วันที่ 27 สิงหาคม 2556 ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Beographical Indications) ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ โดยมีนายอุดม สมรส รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน โดยสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบให้สมาชิกผู้ผลิตผ้าไหมแพรวาใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 150 รายจากอำเภอคำม่วง 104 ราย อำเภอสามชัย 16 ราย อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสมเด็จ 12 ราย
          นางสาวรัชนีวรรณ ยอดเยี่ยม นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการ ได้กล่าวว่า ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทะเบียนเลขที่ สธ 50100021 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 โดยกำหนดเงื่อนไขคือ ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ต้องมีแหล่งผลิตในพื้นที่อำเภอคำม่วง, สหัสขันธ์, สมเด็จ และสามชัย กระบวนการผลิตต้องผ่านการควบคุม ตรวจสอบ ตั้งแต่พื้นที่การทอ ที่มาของเส้นไหม การทอ การติดฉลาก การบรรจุเพื่อจำหน่าย ช่องทางการจำหน่าย การจดบันทึก และการบริหารจัดการ ส่วนสิทธิประโยชน์ของผู้ได้รับเครื่องหมาย GI ได้รับการคุ้มครองผู้ผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้า และการส่งเสริมการตลาดสู่สากล และไม่มีใครทำเลียนแบบได้ เพราะถือว่าได้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนกาฬสินธุ์ ในพื้นที่ 4 อำเภอดังกล่าว และปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า GI จำนวน 2 ตัว คือข้าวเหนียวเขาวง และผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์
          นางสุพัตรา วิวัฒน์เกษมชัย นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นคณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและการจำหน่ายสินค้า GI ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ว่านักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการซื้อผ้าไหมแพรวาของกาฬสินธุ์ให้มีความมั่นใจได้ เพราะการตรวจสอบยึดถือตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือมีตำหนิทางคณะทำงานไม่ให้ผ่านและไม่ได้รับเครื่องหมาย GI เด็ดขาด
          สำหรับผลของการจำหน่ายผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ นางวัฒนา ไสยวิจิตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า จากการจัดเก็บข้อมูลการจำหน่ายผ้าไหมแพรวาใน 4 อำเภอ  ร่วมกับร้านจำหน่ายที่อำเภอเมืองในปี 2555 จำหน่ายได้ถึง 84 ล้านบาท ในปี 2556 จังหวัดวางเป้าหมายไว้ 73 ล้านบาท ขณะนี้ 9 เดือนที่ผ่านมาจำหน่ายได้แล้ว 78 ล้านบาท ส่วนสินค้า OTOP ปี 2555 จำหน่ายได้ 1,620 ล้านบาท และปี 2556 เป้าหมาย 1,700 ล้านบาท ขณะนี้ขายได้แล้ว 1,600 ล้านบาท
 
.................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com