FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 8 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 
          จังหวัดกาฬสินธุ์ระดมสมองเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้แผนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
          เมื่อเช้าวันนี้ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ห้องประชุมศาลากลาง ชั้น 3 นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 22 คน, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนด้าน ICT ของส่วนราชการ/หน่วยงานหลัก ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนด้าน ICT ของอำเภอ ๆ ละ 1 คน จำนวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน
          นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2552 – 2556 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนด้าน ICT ของส่วนราชการ/หน่วยงานหลัก ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอน/แนวทางการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2552 – 2556 สามารถวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัด (SWOT) ได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายด้าน ICT ของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2552 – 2556 ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 – 2556 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์นำเสนอคณะกรรมการบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ความเห็นชอบต่อไป
 
 .................................. สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ ข่าว / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com