FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบโครงการพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 2 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 110 คน)
 
นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เผยว่า จากที่รัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลนคร เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพัฒนาเมืองกำหนด ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีชุมชนเมืองที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และเทศบาลบัวขาว รวม 25 โครงการ งบประมาณ 29,689,942.-บาท ในพื้นที่เทศบาลเมือง 15 โครงการ, เทศบาลเมืองบัวขาว 10 โครงการ และแยกเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพ 12 โครงการ โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม 6 โครงการ โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมประกอบอาชีพ 3 โครงการ และโครงการส่งเสริมความรู้ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 โครงการ
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวอีกว่า แนวคิดการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นพลเมืองในการที่จะร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ปัญหาของชุมชนอย่างรับผิดชอบร่วมกันในวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่ที่สร้างสรรค์ เป็นแหล่งผ่อนคลายให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมือง ส่งเสริมเมืองให้น่าอยู่ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สัมพันธ์กับความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ประโยชน์และร่วมกันรับผิดชอบ ตรวจสอบอย่าปล่อยให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการฝ่ายเดียว เพราะอาจจะไม่สามารถดำเนินการตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้ตามเจตนารมณ์ของโครงการ
 
 
.........................................สุรพล คุณภักดี/ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com