FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้แทนคนสมาคมส่งเสริมอาชีพ – กีฬา คนตาบอดใช้สิทธิเลือกกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 4 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 149 คน)
 
ผู้แทนสมาคมส่งเสริมอาชีพและสมาคมส่งเสริมกีฬาคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้สิทธิเลือกตั้งสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกหาคนดีเป็นตัวแทนทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดกาฬสินธุ์

นายจำเนียร มูลสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 สำนักทะเบียนเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกกันเองของผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 4 ตุลาคม 2556 โดยมีหน่วยงานหรือองค์กรที่เลือกกันเอง ประกอบด้วย สมาคมหรือชมรมครู อาจารย์ หรือสมาคมทางด้านการศึกษา, สภาทนายความ หรือผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย, สมาคมหรือชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสภาแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน, สภาหอการค้าจังหวัดหรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัด,กลุ่มอาสาสมัคร, องค์กรเอกชน, องค์กรเกษตร, สมาคมหรือชมรมสื่อมวลชน, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

นายจำเนียร มูลสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์มีองค์กร/สมาคม ผู้พิการ ที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นกรรมการสรรหา ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 สมาคม คือ สมาคมส่งเสริมอาชีพคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมส่งเสริมกีฬาคนตาบอดจังหวัดกาฬสินธุ์ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะผู้พิการได้เข้ามาร่วมสรรหากรรมการ ป.ป.ช.และทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งของผู้พิการ มีการแจ้งไปยังส่วนกลางตั้งแต่การจัดทำบัตรทาบลงคะแนน อักษรเบลรายชื่อผู้คัดเลือก การลงคะแนนเลือกตั้ง และ บัตรลงคะแนนอักษรเบล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ ปรากฏว่าตัวแทนสมาคมคนตาบอดสามารถอ่านอักษรเบลได้ตรงตามองค์กรต่าง ๆ ที่ได้มาลงทะเบียนไว้ นับว่าเป็นความหลากหลายของการคัดเลือกสรรหากรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผู้พิการให้ความสนใจ ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาบุคคลที่จะมาปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในจังหวัดกาฬสินธุ์

สำหรับการคัดเลือกสรรหากรรมการป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ได้คัดเลือก, วันที่ 8-14 ตุลาคม 2556 รับเรื่องคัดค้านการเลือกตั้ง, วันที่ 15-17 ตุลาคม 2556 ถ้ามีเรื่องคัดค้าน จะสรุปเรื่อง วินิจฉัยคำร้อง เสนอต่อส่วนกลาง หากไม่มีเรื่องคัดค้านจะเชิญกรรมการที่ได้รับคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกประธาน 1 คน กรรมการ 8 คน และวันที่ 18 ตุลาคม 2556 สรุปรายงานไปยังส่วนกลางเพื่อดำเนินการต่อไป
 
 
 
..............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว/ภาพ
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com