FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาคประชาสังคมกาฬสินธุ์จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนตำบลสู่การปฏิรูปประเทศไทย

วันที่ 9 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 151 คน)
 
          เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2554 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดงานมหกรรมการขับเคลื่อนขบวนองค์กรชุมชนตำบลสู่การปฏิรูปประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ภาคส่วนท้องที่ ภาคส่วนท้องถิ่น ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด กองทุนฟื้นฟู จาก 19 จังหวัด ภาคอีสาน จังหวัดละ 5 คน รวม 95 คน
          นายบำรุง คะโยธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายนาวัง ได้กล่าวว่า การจัดมหกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูป พ.ศ.2553 กำหนดให้มีคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูป ตลอดจนสนับสนุนการสื่อสารทางสังคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าร่วมในการปฏิรูปอย่างกว้างขวาง ดำเนินการเพื่อให้มาซึ่งข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิรูป จัดให้มีสมัชชาปฏิรูประดับชาติ และสนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาปฏิรูปเฉพาะพื้นที่และเฉพาะประเด็น ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการปฏิรูป รวมถึงประสานงานกับคณะกรรมการปฏิรูป เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้มีบทบาทสำคัญ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ โครงสร้างประเทศไทย เกิดการกระจายอำนาจการขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ระดับพื้นที่ นำไปสู่การจัดการตนเองของชุมชน ท้องถิ่น สร้างความเป็นธรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ทำให้ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของสังคมไทยมีความเข้มแข็ง โดยสาระสำคัญในการดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การประชุมเตรียมเนื้อหาและกระบวนการเสวนา การนำเสนอหลักคิด หลักการสำคัญ ความหมาย ความสำคัญของการปฏิรูปประเทศไทย การวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการขับเคลื่อนงานเชิงรูปธรรม ของขบวนองค์กรชุมชนตำบลสู่การปฏิรูปในระดับพื้นที่จังหวัดและประเทศไทย การกำหนดแผนปฏิบัติการและทิศทางการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปภายใต้การขับเคลื่อนของขบวนองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด  
          นอกจากนั้นแล้ว ยังจัดให้มีเวทีเสวนาเรื่อง "ขบวนองค์กรชุมชนตำบลจะขับเคลื่อนงานเพื่อการจัดการตนเองของพื้นที่ตำบลอย่างเป็นรูปธรรมสู่การปฏิรูปประเทศไทยได้อย่างไร โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายบำรุง คะโยธา นายก อบต.สายนาวัง, นายสมพร ใช้บางยาง กรรมการสมัชชาปฏิรูป อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย, นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสมัชชาปฏิรูป อดีต รองผู้จัดการใหญ่ ธกส., นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ดำเนินรายการโดย นายอุบล อยู่หว้า อนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดงานครั้งนี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจในหลักคิดสำคัญและเห็นความสำคัญของการปฏิรูปประเทศไทยและเกิดทิศทางสำคัญในการขับเคลื่อนงานของขบวนการองค์กรชุมชนในระดับจังหวัด
 
........................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com