FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการคุรุสภาจัดประกวดข้อเขียน คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ในงานวันครู 2557

วันที่ 9 ต.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 174 คน)
 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 ชิงเงินรางวัล โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากนายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา ว่า ด้วยคุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2557 จัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชน โดยร่วมกันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ซึ่งการประกวดแบ่งออกเป็นดังนี้
1.การประกวดคำขวัญวันครู คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป โดยคำขวัญเป็นคำคล้องจอง ไม่เกิน 16 พยางค์ และมีคำว่า "ครู” ปรากฏอยู่ด้วย ส่งได้คนละไม่เกิน 1 สำนวน
2. การประกวดร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ในหัวข้อ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน” แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประชาชนและนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปวส. บทร้อยกรอง วสันตดิลกฉันท์ 14 จำนวนหกบท , ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. และมัธยมศึกษาตอนต้น บทร้อยกรอง กลอนสุภาพ จำนวน หกบท และประเภทประถมศึกษาปีที่ 4-6 บทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 จำนวนหกบท
3. การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2557 คุณสมบัติผู้ส่งเข้าประกวดบุคคลทั่วไป ลักษณะข้อเขียนเป็นร้อยแก้วที่แสดงความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู มิใช่เรียงความหรือบทความ โดยกำหนดชื่อข้อเขียน และเขียนด้วยลายมือความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งหน้ากระดาษ แต่ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพน 10300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์ 02-2814843 หรือที่ www.ksp.or.th
 

............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 2 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
50%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
50%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com