FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคลองขามวิทยาคารจัดงานมหกรรม “คลองขามตามรอยพ่อ เรื่องพอเพียง” ครั้งที่ 4

วันที่ 9 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 408 คน)
 
          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ที่โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีเปิดงานมหกรรม "คลองขามตามรอยพ่อ เรื่องพอเพียง” ครั้งที่ 4 โดยมี นางชะม้อย วรามิตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          นายสนั่น ภู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร ได้กล่าวรายงานว่า มหกรรม "คลองขามตามรอยพ่อ เรื่องพอเพียง” ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตะหนักและปลูกจิตสำนึกความพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลให้กับนักเรียนและชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ บูรณาการสู่การปฏิบัติจริง ส่งเสริม สนับสนุนผลงานทั้งของนักเรียน ครู และชุมชน กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการ วิชาชีพ, การจัดจำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษ สินค้า OTOP ของนักเรียน ชุมชน หน่วยงานราชการ เอกชน, การแสดงวงดนตรีโปงลางของนักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร, การแสดงวงดนตรีประกอบหางเครื่องของนักเรียนโรงเรียนคลองขามวิทยาคาร, การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอลำ เดี่ยวพิณ เดี่ยวแคน และ การประกวดไก่ชน ชนไก่
          ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู นักเรียน นักการภารโรง ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนทรายมูลพิทยาคมที่เข้าร่วมชมงานในวันนี้ นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลยางตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ชุมชน องค์กร กลุ่มแม่บ้าน และ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ด้วย
 
........................................ สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 6 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com