FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย มอบปัจจัยการผลิตช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 9 ก.พ. 2554 (จำนวนคนอ่าน 305 คน)
 
          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ที่สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีมอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ตามโครงการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบภัยธรรมชาติน้ำท่วมปี 2553 โดยมีนายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
          นายธงชัย ศรเสนา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด ได้กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น จำนวน 2,412 คน มีทุนดำเนินงาน 68 ล้านบาท ธุรกิจปั้มน้ำมัน 32 ล้านบาท รับฝากเงินจากสมาชิก 55 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาสหกรณ์มีกำไร 5,128,067.-บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังให้การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่อยู่ในสังกัดสหกรณ์ จำนวน 8 กลุ่ม สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเนื่องจากพื้นที่อำเภอฆ้องชัย เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับแม่น้ำชี ทำให้สมาชิกบางส่วนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำชีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 407 ราย พื้นที่การเพาะปลูกเสียหาย 6,545 ไร่ ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของสมาชิกที่ประสบภัยอย่างยิ่ง สหกรณ์จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือมวลสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าวเป็นการเบื้องต้น โดยสหกรณ์ได้จัดสรรจากทุนสวัสดิการสังคมที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2553 จำนวน 158,340.-บาท เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
          นายทวีวัฒน์ แสงสว่าง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของสหกรณ์ว่า สหกรณ์เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกและดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นในครั้งนี้ นับได้ว่าสหกรณ์ได้ดำเนินการตามหลักการสหกรณ์โดยเฉพาะการเอื้ออาทรต่อสมาชิก จึงอยากให้ทุกสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้คำนึงถึงสมาชิกให้มากที่สุด ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส เอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของสมาชิก แล้วจะเป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคงเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้
 
................................. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ
http://pr.prd.go.th/kalasin

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com