FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ยื่นคำขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ นอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้าภายใน วันที่ 2 มกราคม 2557

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเมื่อได้ลงทะเบียนก่อนวันเลือกตั้งสามสิบวัน แจ้งชื่อ-ถอนชื่อ ภายใน วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นวันสุดท้าย
          นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กกต.จังหวัดกาฬสินธุ์ เกี่ยวกับการยื่นคำขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ นอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้า ตามมาตรา 168 170 ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดมีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หากประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นของอำเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู่ก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อยสามสิบวัน เพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันให้นำความในข้อ 159 วรรคสองมาบังคับใช้กับการลงคะแนนเลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดโดยอนุโลม โดยให้ทำคำขอตามแบบ ส.ส. 42 หรือทำเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล เลขหมายประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน เขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำขอแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขหมายประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร
          การยื่นคำขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคำขอด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดำเนินการแทนก็ได้ในกรณีแจ้งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ซึ่งการเลือกตั้ง สส.ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ ผู้ประสงค์ดำเนินการดังกล่าวให้ยื่นคำขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ นอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้ง สส.ล่วงหน้าภายใน วันที่ 2 มกราคม 2557 เป็นวันสุดท้าย
 
................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/ 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com