FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศเกียรติคุณที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556

วันที่ 27 ธ.ค. 2556 (จำนวนคนอ่าน 153 คน)
 

          นายดำรงศักดิ์ สง่าวงศ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยมติคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ในระดับประเทศ และระดับจังหวัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคม ร่วมกับภาคี เครือข่าย และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้องค์กรสวัสดิการสังคมในจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 องค์กร ดังรายนามต่อไปนี้
          1. องค์กรภาครัฐที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น คือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
          2. องค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น คือกลุ่มยุวเกษตรสายใยรักแห่งครอบครัวตำบลหนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
          3. องค์กรสวัสดิการชุมชนที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น คือ กองทุนออมทรัพย์สวัสดิการประชาชนเทศบาลตำบลร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
          ชึ่งทั้ง 3 องค์กรได้รับประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้ว


....................................... วิภาดา   รัตนโรจนา   / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com