FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานเปิดงาน "กาฬสินธุ์ 220 ปี”

วันที่ 10 ม.ค. 2557 )
 
เช้าวันนี้ (10ม.ค.57) ) ที่ห้องประชุม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงาน "เฉลิมฉลองเมือง กาฬสินธุ์ 220 ปี” โดยมี ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย
ทั้งนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วน ได้ กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองการจัดตั้งเมือง "กาฬสินธุ์220 ปี” ในระหว่างวันที่ 19 – 25 มีนาคม 2557 โดยผนวกเข้ากับงาน "วิจิตแพรวา ราชินีแห่งไหม” ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และได้เตรียมกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดงาน "กาฬสินธุ์ 220 ปี พร้อมกับเปิด "อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ซึ่งการประชมในครั้งนี้ได้มอบหมายภารกิจให้กับภาคส่วนต่างๆดำเนินกิจกรรม โดยสรุป 7 ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พิธีทำบุญตักบาตร ถนนสายบุญ พระสงฆ์ 220 รูป ณ ถนนภิรมย์ เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ , กิจกรรมที่2 พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร, กิจกรรมที่3 ขบวนแห่รถบุปผชาติจาก 18 อำเภอ, กิจกรรมที่ 4 จัดสร้างใบเสมาจำลอง ความสูง 10 เมตร ตั้งทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของงานฯ, กิจกรรมที่ 5 การแสดงจินตลีลา "ตำนานเมืองกาฬสินธุ์” , กิจกรรมที่ 6 การแสดงดนตรีโปงลาง 220 รางและการรำพื้นเมืองภูไท ใช้นักแสดง 5,000 คน, กิจกรรมที่ 7 จัดทำหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์และประมวลเอกสาร จดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับ กาฬสินธุ์ในทุกมิติ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ฝากเชิญชวนเชิญให้ ส่วนราชการ ภาคเอกชน ร้านค้า สถานประกอบการต่างๆ เตรียมปรับภูมิทัศน์และบริเวณหน้าบ้าน ห้างร้าน ให้ สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ เตรียมไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อตกแต่งในห้วงเดือนมีนาคม 2557 เพื่อเปิดเมืองกาฬสินธุ์ ต้อนรับผู้มาเยือนโดยทั่วกัน
 
………………………………………… วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว    สุวรรณ์ ศรีอาภรณ์ / ภาพ

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com