FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เตรียมจัดจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอประเด็นเข้าสู่เวทีระดับชาติ

วันที่ 12 ก.พ. 2557 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ห้องประชุม 4/2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเด็นความต้องการและสภาพปัญหาเกี่ยวกับสตรีรวมถึงพิจารณารูปแบบการดำเนินการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัดประจำปี 2557 โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเตรียมจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2557 ใน 5 ประเด็น โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นการนำเสนอ ผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงการนำเสนอบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆ และช่วงบ่ายเป็นเวทีเสวนา,แบ่งกลุ่มนำเสนอ 4 ประเด็นทีน่าสนใจและควรจะมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้แก่
1. การแก้ไขและลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
2. การเสริมสร้างเจตคติและการยอมรับด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนากลไกครอบครัว
4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและครอบครัว

จากนั้น จะได้สรุปประเด็นนำเสนอไปยังที่ประชุมสมัชชาสตรีระดับชาติต่อไป สำหรับการจัดประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2557 จะมีขึ้นในวันใดนั้น นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ประสานเชิญวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ ก่อนกำหนดวันและสถานที่ ซึ่งจะได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป
 
....................วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว /ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ภาพ
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com