FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งกาฬสินธุ์เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงิน กปถ.เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากประสบภัยจากรถ

วันที่ 18 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 332 คน)
 
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2557 ระว่างวันที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557
 
นายเกษม ชาวอ่างทอง นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก จะจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งผู้ที่จะขอรับเงินจัดสรรฯ มีคุณสมบัติเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน, ต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ หรือเคยได้รับความช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า 5 ปี ต้องไม่เคยเป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
 
>สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการได้แก่ แขนเทียม ขาเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ ไม้เท้าและไม้ค้ำยัน และอุปกรณ์อื่น ๆ อาทิ เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอนธรรมดา 3 ไกร ที่นอนลม รถสามล้อโยก เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องดูดเสมหะ โดยผู้ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นคำขอรับการจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ ได้ที่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-821703 ต่อ 13 ได้ในวัน เวลา ราชการ
 
....................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com