FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.กาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 24 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 328 คน)
 
กกต.กาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2557 จำนวน 27 คน
          นายวิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2557 ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดการรับสมัครมีผู้มาสมัครฯ จำนวน ทั้งสิ้น 27 คน ได้แก่ นายชาตรี ถาวรรักษ์, พ.ต.ท.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ, พ.ต.อ.เรืองยศ ภูพานเพชร, นายพงศ์ธร คุณชะ, นายไพฑูรย์ มหิพันธ์, นายธนกร เชื้อจำรูญ, นายบัณฑิต ชนะกาญจน์, ว่าที่ พ.ต.ประพันธ์ พบูประภาพ, นายอารีวัฒน์ กุดแถลง, นายเผด็ฌ โชติมณี, นายสังคม ศรีโคตร, นายอุดร เมืองฮาม, นายฦาชา วัฒนเนติกุล, นายสุชาติ วิชชาวุธ, นายปัญญา รัตนวัน, นายอำนวย สินธุโคตร, นายเรืองยศ ปรีดี, นายบุญเลิศ บุญเขื่อง, พ.ต.ท.สุวิทย์ เนติภัทรรักษ์, พ.ต.ท.สมทรง พละเดช, นายอุดร ผิวขาว, นายไพฑูรย์ จรทะผา, นายสันชัย จันทร์นวล, นายสมาน เสนาบุญ, นายสมพงษ์ แสนบุตร และ ส.ต.ท.สุพัฒน์ ภูนาคำ
          เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัครทั้ง 27 คน และเพื่อเป็นการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หากพบข้อมูลขอให้แจ้งประวัติและพฤติการณ์รวมทั้งความไม่เป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบทางอีเมล์ kalasin@ect.go.th หรือตู้ ปณ.46 ปจ.กาฬสินธุ์ 46000 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
 
 ........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com