FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์เตรียมป้องกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ก่อนรวมตัวของอาเซียน

วันที่ 24 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 97 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือหอพัก โรงแรม รีสอร์ท ช่วยเป็นหู เป็นตา แจ้งเบาะแสกลุ่มผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานและการค้าประเวณีผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 58
          นายประณต จันทร์ศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า การค้ามนุษย์ในปัจจุบันได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงและเป็นปัญหาที่ปั่นทอนความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะการค้าเด็กและหญิง ซึ่งก่อให้เกิดอาชญากรรมระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น และรวมถึงปัญหาสังคมวัฒนธรรม ปัญหาโรคติดต่อ โรคเอดส์ ปัญหายาเสพติดและอื่น ๆตามมา สำหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน เป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามแดนมากที่สุดแห่งหนึ่ง หลายประเทศเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ซึ่งส่วนใหญ่การค้ามนุษย์ในภูมิภาคจะพบได้ตามลุ่มแม่น้ำโขง สำหรับประเทศไทยเองเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ซึ่งไทยเป็นทางผ่านสำหรับเหยื่อมนุษย์จากเกาหลีเหนือ จีน เวียดนาม ปากีสถาน พม่า ซึ่งจะถูกนำไปค้าในประเทศที่สาม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย เกาหลีใต้ ยุโรปตะวันตก และอเมริกา เป็นต้น โดยกลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อมากที่สุด ได้แก่ แรงงานต่างด้าว ชนกลุ่มน้อย บุคคลไร้สัญชาติ ในส่วนผู้ใช้แรงงานจะถูกนายจ้างยึดเอกสารต่าง ๆ ได้ ส่วนแรงงานที่ไม่จดทะเบียนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เสียงต่อขบวนการค้ามนุษย์มากขึ้น แม้กระทั่งหน้าที่ของรัฐที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิ์ตามกฎหมายไทย ภาษาในการสื่อสาร ปัญหาที่พบมากที่สุดที่ผู้หญิงและเด็กหญิงตกเป็นเหยื่อ คือ ชนกลุ่มน้อย ไร้สัญชาติ และผู้ใช้แรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน
          ในส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประณต จันทร์ศรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอีกหนึ่งที่เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก ผ่านและคาดว่าจะเป็นทางผ่านของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และอาจเป็นแหล่งพักพิงของเหยื่อจากการค้ามนุษย์ การแอบแฝงค้าประเวณี จังหวัดจึงได้กำชับ ซักซ้อม และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรม หอพัก รีสอร์ทในการสังเกต ผู้เข้าพักที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ วิธีการส่งข่าว ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ และขั้นตอนการช่วยเหลือเหยื่อ ทั้งนี้เพื่อรองรับ เตรียมพร้อม ปัญหาการค้ามนุษย์เมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558
 
 ....................................... สุรพล คุณภักดี / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com