FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองบัวขาว และเทศบาลตำบลหัวนาคำ ศูนย์ดีเด่นระดับ จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2557

วันที่ 30 เม.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 373 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัดประจำปี 2557 เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานป้องกัน เฝ้าระวังเมื่อเกิดสาธารณภัยฉุกเฉิน โดยศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ และ เทศบาลตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด คว้ารางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่นระจังหวัด ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมประชาคม อปพร.ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร.ให้มีความพร้อมในการป้องกันเฝ้าระวังและปฏิบัติงานในภาวะเมื่อเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินขึ้น โดยมีสมาชิกศูนย์ อปพร.ระดับอำเภอ/จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อปพร.จาก 18 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม

นายเดชา พลกล้า หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจำนวน 21,071 คน มีหน้าที่เป็นกองกำลังหลักฝ่ายพลเรือนประจำท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมป้องกัน เฝ้าระวัง และปฏิบัติงานในภาวะเมื่อเกิดสาธารณภัยฉุกเฉินขึ้น การระดมสรรพกำลังร่วมปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและการสร้างความเข้มแข็งของสมาชิก อปพร. จะส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดังนั้น การจัดประชุม อปพร.ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้เป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกิจการ อปพร.ในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาและกำหนดแนวทางบริหารจัดการ สร้างเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกด้วยกัน

โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับศูนย์ อปพร.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ได้แก่ ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ และศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด สมาชิก อปพร.ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นายทองแท่น โพสมร ศูนย์ อปพร.อบต.สามขา อำเภอกุฉินารายณ์, นายบุญสุข ศรีประไหม อปพร.อบต.กุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์ และนายวินัย ไผ่โสภา ศูนย์ อปพร.อบต.นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง

...............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com