FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปภ.กาฬสินธุ์พัฒนาขีดความสามารถนักดับเพลิง กู้ภัยภาคราชการ เอกชน

วันที่ 2 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 129 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ฝึกอบรมทบทวน และพัฒนาขีดความสามารถทักษะนักดับเพลิงกู้ภัยหน่วยงานราชการ สถานประกอบการเอกชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย
          นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะในที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงมหรสพ ฯลฯ สร้างความเสียหายเฉลี่ยมากกว่า 1.100 ล้านบาท/ปี แต่อัคคีภัยสามารถป้องกันได้ หากทุกคนในสังคมมีความตระหนักและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ตามมติคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้ปี พ.ศ.2557 เป็นปีแห่งการณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้หัวข้อ "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ และความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา พลกล้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้ใช้อาคารสถานีดับเพลิงเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ "จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกและพัฒนาบุคลากรรับมือภัยพิบัติจังหวัดกาฬสินธุ์” ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถทักษะ : ดับเพลิงกู้ภัยหน่วยงานราชการและสถานประกอบการเอกชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 มีหน่วยทีมหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัยท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลขมิ้น, อบต.นามน, อบต.โนนแหลมทอง, อบต.หนองบัว, เทศบาลตำบลจุมจัง, เทศบาลตำบลโพนทอง, เทศบาลตำบลหนองสอ, อบต.กุดค้าว, เทศบาลตำบลนามน และ อบต.บัวขาว จำนวน 53 คน เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกทบทวน พัฒนาทักษะนักดับเพลิงให้กับส่วนราชการ ภาคเอกชน และสมาชิก อปพร. หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย (OTOS) ในระดับท้องถิ่นครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่ผ่านหลักสูตรจะเป็นกลไกลสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในระดับพื้นที่ เพิ่มทักษะความชำนาญการ ความสามารถที่หลากหลายในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้
 
 ........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com