FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ อบรมพัฒนาบุคลากร นักศึกษารองรับประชาคมอาเซียน

วันที่ 15 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 186 คน)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดอบรมภาษาเวียดนามให้กับบุคลากรและนักศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          นายบรรจง จงรัก ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ ซึ่งประชาคมอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมือง สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ และประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งของสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจทำให้ประเทศเวียดนามเป็นแหล่งทุนที่น่าสนใจมากอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งคนเวียดนามนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
          นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นศูนย์เวียดนามศึกษาภายในทั้ง 5 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรภาษาเวียดนาม แบ่งการอบรมออกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมในประเทศ ระหว่างวันที่ 14-23 พฤษภาคม 2557 มี อาจารย์กัญญาวีร์ ทิพย์ลม อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ทำให้บุคลากรมีทักษะในการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น และมีความพร้อมในการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน ในปี 2558 และระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2557 เดินทางไปอบรมต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 50 คน
 
........................................ ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com