FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 20 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 123 คน)
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการตรวจสอบเป็นดังนี้ คุณภาพน้ำลำปาวบริเวณใต้เขื่อนลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง บริเวณสะพานข้ามลำน้ำพาน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ บริเวณบ้านดอนสนวน ตำบลหลุบ อำเภอเมืองและบริเวณตำบลกมลาไสยพบว่าปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูง บริเวณตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำพบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน บริเวณตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโทและบริเวณตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโทพบว่าปริมาณความสกปรกของน้ำในรูปสารอินทรีย์มีค่าค่อนข้างสูง
 
ส่วนคุณภาพน้ำลำปาวน้อย จากการตรวจสอบ 1 พื้นที่บริเวณบ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่พบปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจนสูง และคุณภาพน้ำลำน้ำยัง บริเวณบ้านกุดโง้ง ตำบลกุดค้าว อำเภอกุฉินารายณ์พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการ โรงงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา ฯลฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่ระบายน้ำเสียที่มีค่าเกินมาตรฐานออกนอกพื้นที่ตนเอง พร้อมทั้งต้องทำการบันทึกและรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อเทศบาล และ อบต.เป็นประจำทุกเดือนด้วย
 
 
 
‘ ..................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com