FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
4 อปท.กาฬสินธุ์ หนุนนำร่องหมู่บ้านต้นแบบส่งเสริมการเกษตร (เกษตร Zoning MRCE )

วันที่ 21 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 349 คน)
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ อบต.กมลาไสย อ.กมลาไสย อบต.นาเชือก อ.ยางตลาด อบต.สำราญใต้ อ.สามชัย และ อบต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง สนับสนุนนำร่องหมู่บ้านต้นแบบโครงการหมู่บ้านส่งเสริมการเกษตร (เกษตร Zoning MRCE) เพื่อจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นพัฒนาอาชีพและจัดการทรัพยากรชุมชน

นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรปี 2557 จำนวน 6 ด้าน คือ ด้านการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ, ด้านบุคคล, ด้านข้อมูลการเกษตร, ด้านองค์กรเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย, ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร และด้านการบริหารจัดการงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองโครงการกำหนดเขตปลูกพืชที่เหมาะสม (เกษตร Zoning MRCE) ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีการพัฒนา ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ตลอดจนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงาน "หมู่บ้านส่งเสริมการเกษตร (เกษตร Zoning MRCE) นำร่องต้นแบบในพื้นที่ 4 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้านพร้อมกันระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2557 ได้แก่ อบต.กมลาไสย อ.กมลาไสย บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ต.กมลาไสย มี 176 ครัวเรือน, อบต.นาเชือก อ.ยางตลาด บ้านหนองกาว หมู่ที่ 5 ต.นาเชือก มี 170 ครัวเรือน, อบต.สำราญใต้ อ.สามชัย บ้านโคกสำราญ หมูที่ 1 ต.สำราญใต้ มี 122 ครัวเรือน และ อบต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ต.นิคมห้วยผึ้ง มี 77 ครัวเรือน

เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการดำเนินงานในพื้นที่ คือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบ (เกษตร Zoning MRCE) ด้วยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน จัดเก็บข้อมูลด้านสังคมและเศรษฐกิจ ศึกษาข้อมูลระดับหมู่บ้าน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ส่งเสริมการเกษตรต้นแบบ ฝึกปฏิบัติการบ้านต้นแบบ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมการเกษตรต้นแบบ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลหมู่บ้าน ชื่อหัวหน้าครัวเรือนเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน รหัสบ้าน ระดับการศึกษา การขึ้นทะเบียนเกษตรกร อาชีพหลัก อาชีพรอง อายุสมาชิกในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน รายจ่ายของครัวเรือน สุขภาพของคนในครอบครัว องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ความสามารถพิเศษของคนในครัวเรือน ข้อมูลด้านการเกษตร พื้นที่ถือครองทั้งหมด เอกสารสิทธิ์ในพื้นที่นาถือครอง ชนิดพันธุ์ข้าวที่ปลูก แหล่งที่มาของพันธุ์ข้าวและผลผลิต พื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง และผลผลิตเฉลี่ย พื้นที่ปลูกยางและผลผลิตแผ่นยาง ผลผลิตยางก้อนถ้วย ผลผลิตน้ำยางสดแหล่งจำหน่ายยางพารา พื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ เครือจักรกลด้านการเกษตร เครื่องสูบน้ำ รถไถเดินตาม รถไถใหญ่ และโรงสีข้าวเป็นต้น

..............................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com