FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ กำหนดให้อ้อยเป็นผลผลิตที่มีศักยภาพและหนองเลิงเปือยเป็นโครงการพัฒนาแก้ปัญหาน้ำในแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2558-2561

วันที่ 28 พ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 175 คน)
 
นางสาวพัชราภรณ์ ศิริเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ที่จัดทำขึ้นก็มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการพัฒนากระบวนการสารสนเทศที่เหมาะสมกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เน้นให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถิติใน 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมการประยุกต์ใช้สารบรรณเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การตัดสินใจแก้ปัญหาอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพ เกิดการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถเป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ได้

สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ (2558-2561) โดยด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและพลังงานทดแทน พืชที่สำคัญ คือ อ้อย ได้กำหนดให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง (Product Champion) ยุทธศาสตร์การพัฒนาผ้าไหมแพรวา สินค้า OTOP และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผู้ไทย ด้านสังคม คือยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเน้นโครงการ 3D ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมียุทศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร หนองเลิงเปือย อำเภอร่องคำ เป็นประเด็นสำคัญในเชิงพื้นที่ (Critical Issues)
 
...........................................สุรพล คุณภักดี  ข่าว
 
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com