FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ปชส.กาฬสินธุ์ พร้อมสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมสร้างความปรองดองของส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ในจังหวัด

วันที่ 9 มิ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 133 คน)
 
ศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสนับสนุน บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดองจังหวัดแก่สื่อมวลชน ส่วนราชการ ตลอดจนประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันข่าวลือต่าง ๆ
          นายสุรพล คุณภักดี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวว่า ด้วยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายอภินันท์ จันทรังษี ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทำงานสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) โดยให้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อประสานการปฏิบัติและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยในระดับกรมประชาสัมพันธ์ เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปส่วนกลาง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1-8 เป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์ระดับเขต มีหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ที่เขตรับผิดชอบ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นศูนย์ประชาสัมพันธ์การสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปในระดับจังหวัด มีหน้าที่ประสานการปฏิบัติและสนับสนุนหน่วยงานในจังหวัด
          ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถสูง ทันสมัย ข้าราชการทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ การปฏิบัติงานด้านการข่าวประชาสัมพันธ์ รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้นยังมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เป็นวิทยุชุมชน วิทยุหลัก เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ และสื่อบุคคล อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อปม., อปมช.) จำนวนมาก ที่พร้อมสนับสนุนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น หากหน่วยงาน องค์กรใด ๆ ที่มีกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแจ้งขอความร่วมมือจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์/โทรสาร 043-821964 Email : prd.kalasin@hotmail.com
 
 ………………………….. สุรพล คุณภักดี / ข่าว
http://pr.prd.go.th/kalasin/

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com