FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์รับสมัครคัดเลือกคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ สนใจสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินุ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 22 เมษายน 2554
 
นายปรัชญา จินต์จันทรวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยคณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามคำสั่งคณะกรรมการค่าจ้างที่ 29/2550 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550 ได้สิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 คณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการพิจาณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงมีประกาศรับสมัครนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเสนอคณะกรรมการค่าจ้างแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจาณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดกาฬสินธุ์ แทนคณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมที่หมดวาระ โดยตำแหน่งอนุกรรมการที่รับสมัครคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 5 คน สำรอง 2 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 5 คน สำรอง 2 คน ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย, มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป, เป็นนายจ้างซึ่งประกอบกิจการในจังหวัดกาฬสินธุ์ และในกรณีที่นายจ้างเป็นสมาชิกขององค์การนายจ้าง ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากองค์กรนายจ้างนั้น หรือเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการจ้าง การให้บำเหน็จ หรือการเลิกจ้าง และในกรณีที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกขององค์กรลูกจ้างต้องมีหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกจากองค์กรลูกจ้างนั้น, ไม่เป็นบุคคลล้มละบาย ไม่เป็นกรรมการค่าจ้าง อนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการพิจารอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ
 
ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 3/50 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811092 หรือ 043-812749 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 22 เมษายน 2554 ในวัน เวลา ราชการ
 
 
.........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com