FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2557

วันที่ 19 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 175 คน)
 
เทศบาลเมืองบัวขาว , เทศบาลตำบลกุดหว้า ,และ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง ได้รับการคัดเลือกเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2557

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้จังหวัดดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับจังหวัดประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท้องถิ่นที่มีการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มขนาดใหญ่ ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาลนคร ,เทศบาลเมือง, เทศบาลเมืองพัทยา ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีองค์กรส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และ เทศบาลเมืองบัวขาว
2.กลุ่มเทศบาลตำบล มี องค์กรส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลบัวบาน, เทศบาลตำบลเหนือ, เทศบาลตำบลคำใหญ่ และ เทศบาลตำบลกุดหว้า
3.กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล มี องค์กรส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว

ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัดประจำปี 2557 โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ ผลการคัดเลือกเป็นดังนี้ กลุ่มขนาดใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองบัวขาว , กลุ่มเทศบาลตำบลได้แก่ เทศบาลตำบลกุดหว้า ,กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง ซึ่งทั้ง 3 องค์กรดังกล่าว จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในเร็วๆนี้
 

................................................ วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com