FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ แจ้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557 ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ

วันที่ 21 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 225 คน)
 
นายสมบูรณ์ ซารัมย์ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557 เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และใช้เป็นหลักฐานขอรับสิทธิแสดงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และศัตรูพืชระบาดซึ่งสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกข้าว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ซึ่งจะมีการตรวจสอบแปลงยืนยันการเพาะปลูก และออกใบรับรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2557 ให้เกษตรกรสามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หากเกษตรกรไม่มาขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ดังกล่าวได้
 
สำหรับเอกสารหลักฐานที่เกษตรกรต้องเตรียมมาประกอบการขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, เอกสารสิทธิการใช้ที่ดิน, ทะเบียนเกษตรกร (ทบก.01) ซึ่งเอกสารนำฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนามา ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลงปลูก หรือที่อำเภอได้ประกาศนัดหมายไว้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811714 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ในวัน เวลา ราชการ  
 
 
..........................................ดวงใจ หงษ์จันทร์/ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com