FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดค่ายเยาวชนอาเซียน 2014

วันที่ 22 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 181 คน)
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน THE ASEAN YOUTH CAMP 2014 เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เกิดการแลกเปลี่ยนทั้งภาษาและวัฒนธรรม โดยมีนักศึกษาจากประเทศอาเซียน จำนวน 181 คน เข้าร่วมกิจกรรม
          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอาเซียน THE ASEAN YOUTH CAMP 2014 ณ ห้องประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาจากประเทศในอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ ภาษาและศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมความเข้าใจอันดีกัน โดยมีเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไต้หวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานทั้ง 5 แห่ง คณะอาจารย์ผู้ติดตาม รวมทั้งสิ้น 181 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนระหว่างวันที่ 21-26 กรกฎาคม 2557
          รองศาสตราจารย์สายตา บุญโฉม คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศจะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน ที่มาจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน แตกต่างกันทางภาษา ศิลปวัฒนธรรม มาอยู่ร่วมกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อจะได้นำประสบการณ์จากการเข้าค่ายอาเซียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในประเทศของตน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของเยาวชน การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ การทำอาหาร การละเล่นพื้นบ้าน การศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร นอกจากนี้ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ได้จัดทำความร่วมมือ (MOU) กับ University of Danang , Hue University College of Foreign Languages (HUCFL) , Hue College of Economics, Hue College or Tourism, Vietnam และ National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan โดยทุกปีมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาด้วย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาเตรียมความพร้อมต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ต่อไป
 
....................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com