FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้าราชการรุ่นใหม่ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 22 ก.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 309 คน)
 
สำนักงาน ก.พ.ร.นำข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดกาฬสินธุ์
          ที่ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน ก.พ.ร.ได้นำข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเรียนรู้การประยุกต์แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ การทำงานแบบบูรณาการ การพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมฝึกปฏิบัติจัดทำข้อมูลเพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน ศึกษาภูมิสังคม และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยรับฟังจากชาวบ้าน เรียนรู้ภาคทฤษฎี หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ ในกิจกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบน้ำโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
          โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์ เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ มีพื้นที่รับประโยชน์ถึง 53 หมู่บ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอ คือ อำเภอร่องคำ และ อำเภอกมลาไสย มีพื้นที่ขนาด 887 ไร่ เนื่องจากสภาพตื้นเขินทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้น้อยและเมื่อถึงหน้าฝนน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้าน ซ้ำซากทุกๆปี การพัฒนาแก้มลิงหนองเลืองเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเริ่มขึ้นโดยกองทัพบกได้ดำเนินงานขุดลอกแก้มลิงหนองเลิงเปือย ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 สามารถเพิ่มความจุน้ำจากเดิม 3.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 8 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพื้นที่รับประโยชน์เป็น 8,000 ไร่ จากเดิม 5,200 ไร่ ทำให้ชาวบ้านมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค ในช่วงหน้าแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในหน้าน้ำหลาก เปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้น
          พร้อมกันนี้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยเริ่มจากการพัฒนาแปลงเกษตรตัวอย่าง 13 แปลง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรตัวอย่างแบ่งพื้นที่การเกษตรทำเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยจัดพื้นที่ทำประมง เลี้ยงปลานิล ปลาตะเพียน เลี้ยงกบ เพื่อเป็นอาหารและรายได้เสริม สนับสนุนการปลูกพืชอาหาร และใช้ในการฟื้นฟูดินเช่น ปอเทือง ข่า มะเขือ พริก กล้วย บวก ฟักทอง ตะไคร้ เสาวรส เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ อบรมการผลิตข้าว เพื่อนำส่งให้ศูนย์ข้าวชุมชน แจกจ่ายสมาชิกกองทุนในฤดูการทำนาต่อไป
 
 .................................... ส.ปชส.กาฬสินธุ์ ข่าว / ภาพ
 

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com