FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชต้องขอขึ้นทะเบียนภายในเดือนเมษายนนี้

วันที่ 3 มี.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 125 คน)
 
นายอรุณ หนูเกื้อ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งกับประชาสัมพันธ์จังกวัดกาฬสินธุ์ว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เรื่อง มาตรการป้องกันและ ควบคุม และกำจัดชนิดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ได้กำหนดให้กุ้งเครย์ฟิช ชนิด Cherax quadricarinatus และ Procamborus เป็น "ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน” อยู่ในรายการที่ 2 และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติให้สำรวจตรวจสอบติดตามการแพร่กระจาย เพื่อดำเนินการควบคุม จำกัดพื้นที่ และไม่ส่งเสริการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติ ครม.ดังกล่าว ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรวมทั้งเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเครย์ฟิชเพลก และโรคจุดขาว ไม่ให้แพร่ระบาดและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งของไทย จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาสทุ่งมน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ภายในเดือนเมษายน 2554นี้
 
 
 .................................. สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
E-mail prd  http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com