FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดให้บริการทุกวันพุธของสัปดาห์

วันที่ 22 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 178 คน)
 
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกาฬสินธุ์ One Stop Service เปิดบริการทุกวันพุธของสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557-31 มีนาคม 2558
          นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการให้บริการการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว การตรวจสุขภาพ และการออกใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ในลักษณะศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันและเวลาราชการทุกวัน แต่เนื่องจากปัจจุบันการดำเนินการของศูนย์ดังกล่าวฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเป็นอย่างดี ประกอบกับคนต่างด้าวที่มารายงานตัวและขอรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวในแต่ละวันมีจำนวนลดลงตามลำดับ และเพื่อให้การบริการสอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้กำหนดการให้บริการเป็นสัปดาห์ละ 1 วัน คือทุกวันพุธของสัปดาห์ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
 
 ...................................... ดวงใจ หงษ์จันทร์ / ข่าว
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com