FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศผลการประกวดกิจกรรมในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

วันที่ 29 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 182 คน)
 
นายชนินทร์ สังข์วิเศษ ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยผลการประกวดการแข่งขันโครงงานตามโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ปี 2557 ดังนี้ ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดโครงงานตามโครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น อันดับที่ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี อันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์” และอันดับที่ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ รางวัลชมเชย โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม โรงเรียนดอนไทรงามวิทยาคม และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ (ไทย-เยอรมัน) สำหรับการประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ โครงการรวมพลังรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ปี 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อันดับที่ 1 ด.ญ.ทัศยาภรณ์ ไทยทะนุ โรงเรียนคำม่วง, อันดับที่ 2 นางสาวปาณิสรา นิยาชิต โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร, อันดับที่ 3 ด.ช.ศุภกิจ จิติวัฒน์ โรงเรียนอนุกูลนารี รางวัลชมเชย นางสาวกนกวรรณ ดารา โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ และ ด.ญ.จารุวรรณ จันบัวลา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันดับที่ 1 นายกิตติชัย บุญหล้า โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อันดับที่ 2 นางสาวสุภัทรา สารพันธ์ โรงเรียนคำม่วง อันดับที่ 3 นางสาวอินทิพร นาทันเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี รางวัลชมเชย นางสาวนงค์นิตย์ รัตประเสริฐ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และนางสาวศมณพร ถิตย์กุล โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

โอกาสนี้ นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์


...................................วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com