FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยยึดหลักความเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรม

วันที่ 30 ก.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 770 คน)
 
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ สำนักงานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเดิม เพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบของศูนย์บริการร่วม พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ และตั้งแต่ตั้งศูนย์เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2557 มีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั้งหมด จำนวน 116 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 96 เรื่อง
โดยแยกเป็นประเภทปัญหาได้ดังนี้ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด จำนวน 10 เรื่อง, แจ้งปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 เรื่อง , กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 38 เรื่อง, แจ้งปัญหาเรื่องที่ดิน จำนวน 13 เรื่อง, ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ จำนวน 20 เรื่อง, ขอความช่วยเหลืออื่น ๆ จำนวน 10 เรื่อง, แจ้งเบาะแสทางสายด่วน 1567 จำนวน 2 เรื่อง, ให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย/อื่น ๆ จำนวน 223 ราย และไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ในระดับจังหวัด จำนวน 1 เรื่อง คือ เรื่องขอความอนุเคราะห์ขอรับการช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารผ่านศึก ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ส่งเรื่องร้องเรียนให้กับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ยึดหลักความเสมอภาค รวดเร็ว และเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ปัจจุบันศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811620 ต่อ 41124 หรือ 41129 พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง
 
 
 
.....................................................  วิภาดา รัตนโรจนา  ข่าว
 
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd  http://www.kpc.ac.th
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com