FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบรางวัลการประกวดประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 5 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 230 คน)
 
นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีการประกวดประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในอาคาร สถานที่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอน องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ออกตรวจให้คะแนนการประดับตกแต่งไฟและธงเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม 2557 และผลการตัดสินเป็นดังนี้

ประเภทอาคารสถานที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 กาฬสินธุ์ และรางวัลชมเชย 9 รางวัล ได้แก่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

รางวัลเกียรติยศ ประเภทหน่วยงานที่สนับสนุนการประดับตกแต่งไฟและประดับธงเฉลิมพระเกียรติฯ ในบริเวณพื้นที่สาธารณะดีเด่น มี 3 หน่วยงาน คือ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และแขวงการทางกาฬสินธุ์ ซึ่งทั้ง 16 หน่วยงาน ได้รับประกาศเกียรติคุณจากนายภุชงค์ โพธิกุฏสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียบร้อยแล้ว
 


.......................................วิภาดา รัตนโรจนา/ข่าว
 
 
 


  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th  http://www.kalasinnews.com E-mail prd
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com