FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 15 ม.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 141 คน)
 
นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดประกวดข้าวหอมมะลิ ปีการเพาะปลูก 2557/2558 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี สนองความต้องการของตลาด และคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะเลิศการประกวดระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ผลการประกวดดังนี้ ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ชนะเลิศได้แก่นางสมพงศ์ วรรณทอง เกษตรกรจากตำบลหนองผือ อำเภอเขาวงได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศได้แก่นางสมศรี ชินโน เกษตรกรจาก ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวงได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และนางประทีป ชินโน เกษตรกรจากตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
ประเภทกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ชนะเลิศได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งจากตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ได้รับรางวัลเงินสด 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศได้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหว้านพัฒนาจากตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคูได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และกลุ่มข้าวหอมมะลิชุมชนหนองผือ จากตำบลหนองผือ อำเภอเขาวงได้รับรางวัลเงินสด 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
 
 .....................................สุวรรณ ศรีอาภรณ์ ข่าว
 
 
 

  จำนวนคนโหวต 0 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

ไม่พบข้อมูลการโหวต
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนธันวาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนพฤศจิกายน2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนตุลาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนสิงหาคม2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
สรุปข่าวเด่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เส้นทางสายไหม สู่เมืองรอง จังหวัดกาฬสินธุ์
facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 http://www.kpc.ac.th E-mail prd  http://www.kalasinnews.com
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4  ศูนย์ราชการจังหวัด อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184   E-mail  prkalasin2014@gmail.com